Algemene voorwaarden bij het onderwijs

Algemene voorwaarden behorend bij het aangeboden onderwijs van Royal Mission Productions

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met RMP gesloten overeenkomsten betreffende onderwijs en door RMP aangeboden diensten betreffende onderwijs, tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen zijn de door RMP gehanteerde prijzen exclusief BTW. Prijsverhogingen tengevolge van bijvoorbeeld kostprijsfactoren of overheidsmaatregelen tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering daarvan, kunnen door RMP worden doorberekend, in welk geval opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst binnen vijf dagen na kennisneming of toezending van de doorberekening door middel van een aangetekende brief te ontbinden. Geen mogelijkheid tot ontbinding bestaat indien RMP prijsaanpassingen, waaronder prijsaanpassingen met ingang van elk nieuw kalenderjaar, door te voeren indien de aanpassing maximaal uitkomt op 5% van de desbetreffende opdracht.

3. Opgegeven (lever)tijden of aangegeven tijdstippen, zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige nakoming dient RMP derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4. De uitvoering van een opdracht geschiedt in beginsel door aan RMP verbonden medewerkers en door RMP geselecteerde docenten. Het staat RMP vrij om een opdracht (mede) te laten uitvoeren door aan RMP verbonden studenten.

5. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum of bij incassomachtiging per eerste van de eerstvolgende maand op de eerste van de maand van de overeengekomen termijnen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Op verzoek van RMP is de opdrachtgever gehouden tot het aan haar afgeven van een incassomachtiging. Bij niet-betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever de rente ex artikel 6:119a BW, alsmede 10% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van (tijdige) betaling is RMP gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van een factuur zonder de schriftelijke toestemming van RMP te verrekenen of de betaling daarvan op te schorten, om welke reden dan ook.

7. Klachten of bezwaren van welke aard ook dienen direct na constatering aan RMP kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de geleverde dienst wordt geacht volledig aan de inhoud van de overeenkomst te hebben beantwoord.

8. De overeenkomst kan door RMP geheel of ten dele worden ontbonden, dan wel kan de nakoming van de overeenkomst geheel of ten dele worden opgeschort ingeval er sprake is van overmacht.

9. Nadat een overeenkomst door RMP of opdrachtgever is bevestigd, kan een opdracht door opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd is opdrachtgever een vergoeding van 15% van de waarde van de opdracht verschuldigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de uitvoering van de opdracht reeds is gestart, is annuleren alleen mogelijk tegen betaling van 100% van de waarde van de opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Annulering dient te geschieden door middel van het verzenden van een aangetekende brief. Eventuele terugbetaling van cursusgelden zal gebeuren binnen 14 dagen.

10. Alle in het kader van een door RMP uit te voeren opdracht verkregen intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van RMP, tenzij er sprake is van een schriftelijke overdracht van een intellectueel eigendomsrecht aan opdrachtgever. Het auteursrecht op het cursusmateriaal is voorbehouden aan RMP.

11. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, blijft de eigendom van al het geleverde bij RMP, totdat volledige betaling aan haar heeft plaatsgevonden.

12. Elke aansprakelijkheid tengevolge van een toerekenbare tekortkoming is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht. In het geval RMP ondanks het vorenstaande door een gerechtelijke instantie toch voor een groter bedrag aansprakelijk mocht worden gesteld, dan is de aansprakelijkheid van RMP uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag waarvoor haar verzekeraar in het desbetreffende geval een uitkering doet. Het vorenstaande geldt tevens ten aanzien van de aansprakelijkheid van door RMP ingehuurde rechts- en natuurlijke personen.

13. RMP is nimmer aansprakelijk voor een tekortkoming als gevolg van onjuistheden/gebreken in de door de opdrachtgever aan RMP geleverde informatie en/of zaken.

14. Zowel RMP als de opdrachtgever zijn verplicht tot algehele geheimhouding omtrent alle aangelegenheden RMP of opdrachtgever betreffende. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • Partners

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven